اخبار

Aug 10th اختلال خطوط سرشماره 7

مشترکین محترم خطوط سرشماره 7
 
در صورت مشاهده کیفیت پایین مورخ 19 مرداد 1401 در ارتباط از طریق خطوط سرشماره 7، این مورد مربوط به اختلالات سراسری شرکت زیرساخت بوده و در حال پیگیری است.

Aug 4th SLA خطوط سرشماره 7

مشترکین گرامی خطوط سرشماره 7   جهت خدمات کیفیت SLA مربوط به اختلال در تاریخ 13مرداد، مدت 3 روز به تاریخ سررسید سرویسهای خطوط تلفن سرشماره 7  افزوده شد. جهت بروزرسانی تاریخ سررسید، حداکثر تا پایان ... بیشتر »