سامانه مرکز تماس ابری

سامانه دانش بنیان مرکز تماس امکاناتی - پکیج پایه

سرویسهای ارزش افزوده Call Center بر روی خطوط تلفن ثابت + پنل مدیریت مرکزی
مابقی امکانات مطابق موارد درج شده در سایت

 • نامحدود میزان استفاده طی دوره
 • تعداد امکانات
 • 3 داخلی
 • 2 گروه تماس
 • 1 تلفن گویا (پاسخگوی خودکار)
سامانه دانش بنیان مرکز تماس امکاناتی - پکیج استاندارد

سرویسهای ارزش افزوده Call Center بر روی خطوط تلفن ثابت + پنل مدیریت مرکزی
مابقی امکانات مطابق موارد درج شده در سایت

 • نامحدود میزان استفاده طی دوره
 • تعداد امکانات
 • 5 داخلی
 • 3 گروه تماس
 • 3 صف انتظار
 • 2 تلفن گویا (پاسخگوی خودکار)
 • 1G صندوق صوتی
 • 1G ضبط مکالمات
سامانه دانش بنیان مرکز تماس مصرفی - پکیج پایه

سرویسهای ارزش افزوده Call Center بر روی خطوط تلفن ثابت + پنل مدیریت مرکزی
پرداخت بر حسب میزان استفاده (دقیقه ای 96 تومان)
مابقی امکانات مطابق موارد درج شده در سایت

 • تعداد امکانات
 • 3 داخلی
 • 2 گروه تماس
 • 1 تلفن گویا (پاسخگوی خودکار)
سامانه دانش بنیان مرکز تماس مصرفی - پکیج استاندارد

سرویسهای ارزش افزوده Call Center بر روی خطوط تلفن ثابت + پنل مدیریت مرکزی
پرداخت بر حسب میزان استفاده (دقیقه ای 96 تومان)
مابقی امکانات مطابق موارد درج شده در سایت

 • تعداد امکانات
 • 5 داخلی
 • 3 گروه تماس
 • 3 صف انتظار
 • 2 تلفن گویا (پاسخگوی خودکار)
 • 1G صندوق صوتی
 • 1G ضبط مکالمات
مرکز تماس اختصاصی

سرورهای ابری اختصاصی، صرفا جهت راه اندازی مراکز تماس VOIP قابل استفاده خواهند بود.
DISK = 25GB
CPU = 2 CORE
MEMORY= 2 GB
IPv4 = 1

 • ISO ۲۷۰۰۱ - TIA-۹۴۲ - Tier ۱-۴ - استاندارد زیرساخت (رتبه 1 در ایران)
 • منابع
 • در صورت درخواست خطوط تلفن در پیکربندی، تعداد مجموعا 1 مورد ترانک انتخاب شود توجه
پشتیبانی مراکز تماس اختصاصی

این خدمات بصورت از راه دور (Help Desk) می باشد.
دارای 1 جلسه مراجعه حضوری در ماه در صورت درخواست داخل تهران.

فعالسازی سرویس تماس گیر خودکار

- هزینه تماسهای خروجی مطابق نرخ استاندارد، بر روی خط تلفن مشترک لحاظ می شود.
- دارای 100 دقیقه پخش پیام رایگان (تماس گیر یکطرفه)

 • خط تلفن فعال، جهت استفاده از این سرویس الزامی است. توجه 1
 • جهت سرویس تماس گیر، خطوط ثابت ابری برنزی به بالا قابل استفاده می باشند. توجه 2
 • جهت اتصال تماس گیر به خطوط ثابت ابری، وجود 1 عدد ترانک الزامی است. توجه 3